Powered by Property.hk

 

 

 

 

 

 

 
地區 用途 大廈/街道 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2020-11-25 東半山 大坑道1號 5 D 715 8.000 @11189 詳情 最近放盤
  2020-11-25 東半山 昍逵閣 9 D 19.180 詳情 最近放盤
  2020-11-25 東半山 慧景園 第02座 4 B 1518 31.380 @20672 詳情 最近放盤
  2020-11-24 東半山 名門 第03座 29 B 2048 38.500 @18799 詳情 最近放盤
  2020-11-23 東半山 光明台 第02座 6 H 769 10.800 @14044 詳情 最近放盤
  2020-11-20 東半山 上林 第02座 60 B 1563 35.200 @22521 詳情 最近放盤
  2020-11-20 東半山 詩濤花園 11 A 2325 38.500 @16559 詳情 最近放盤
  2020-11-19 東半山 高寧大廈 18 F 10.000 詳情 最近放盤
  2020-11-18 東半山 名門 第01座 43 A 1542 33.880 @21971 詳情 最近放盤
  2020-11-18 東半山 光明台 第01座 42 A 910 15.500 @17033 詳情 最近放盤
  2020-11-17 東半山 光明台 第02座 24 H 769 11.150 @14499 詳情 最近放盤
  2020-11-06 東半山 嘉苑 C座 10 2 1462 27.500 @18810 詳情 最近放盤
  2020-11-05 東半山 豐景台 C座 1 4 63.000 詳情 最近放盤
  2020-11-05 東半山 豐景台 D座 1 4 2000 74.860 @37430 詳情 最近放盤
  2020-11-05 東半山 豐景台 B座 G 1 2000 72.100 @36050 詳情 最近放盤
  2020-11-05 東半山 柏麗園 12 D 1650 40.600 @24606 詳情 最近放盤
  2020-11-05 東半山 豐景台 E座 1 4 2200 85.000 @38636 詳情 最近放盤
  2020-11-05 東半山 豐景台 E座 G 2 2200 120.000 @54545 詳情 最近放盤
  2020-11-05 東半山 豐景台 E座 1 3 2200 85.000 @38636 詳情 最近放盤
  2020-11-04 東半山 豐景台 E座 G 1 2200 170.000 @77273 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
 

 

 

Copyright © Frame Well Property Agency Limited. All Right Reserved.