Powered by Property.hk

 

 

 

 

 

 

 
地區 用途 大廈/街道 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2023-03-28 東半山 光明台 第02座 38 A 910 14.250 @15659 詳情 最近放盤
  2023-03-24 東半山 瑞士花園 第01座 A,B座 3 A 26.000 詳情 最近放盤
  2023-03-24 東半山 瑞士花園 第01座 A,B座 3 A 26.000 詳情 最近放盤
  2023-03-24 東半山 昍逵閣 1 D 1155 16.000 @13853 詳情 最近放盤
  2023-03-20 東半山 保祿大廈 12 B 1250 31.800 @25440 詳情 最近放盤
  2023-03-17 東半山 保祿大廈 2 B 29.800 詳情 最近放盤
  2023-03-17 東半山 愉富大廈 B座 6 2 2329 51.280 @22018 詳情 最近放盤
  2023-03-16 東半山 大坑台 第02座 (07-12室) 6 9 668 10.780 @16138 詳情 最近放盤
  2023-03-16 東半山 嘉雲台 第08座 22 A 1620 50.800 @31358 詳情 最近放盤
  2023-03-14 東半山 大坑台 第02座 (07-12室) 6 9 668 10.780 @16138 詳情 最近放盤
  2023-03-13 東半山 松柏新村 A座 7 2 2600 64.500 @24808 詳情 最近放盤
  2023-03-08 東半山 松柏新村 A座 7 1 61.100 詳情 最近放盤
  2023-03-07 東半山 嘉雲台 第08座 22 A 1620 50.800 @31358 詳情 最近放盤
  2023-03-07 東半山 瑞士花園 第02座 C,D座 19 C 27.800 詳情 最近放盤
  2023-03-02 東半山 光明台 第02座 18 G 696 10.000 @14368 詳情 最近放盤
  2023-02-23 東半山 嘉苑 D座 12 4 1344 22.800 @16964 詳情 最近放盤
  2023-02-17 東半山 光明台 第02座 13 B 989 1.200 @1213 詳情 最近放盤
  2023-02-17 東半山 瑞士花園 第02座 C,D座 19 C 27.800 詳情 最近放盤
  2023-02-17 東半山 大坑道1號 2 B 711 9.180 @12911 詳情 最近放盤
  2023-02-16 東半山 龍華花園 第02座 16 E 886 14.600 @16479 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
 

 

 

Copyright © Frame Well Property Agency Limited. All Right Reserved.